JavaScript高级 代码[] + [] + 'foo'.split('');的运行结果为?

收藏
JavaScript高级
4
Feb 3, 2018

JavaScript高级 代码[] + [] + 'foo'.split('');的运行结果为?

回答

星辰回答

问题分析:

[] + [] + 'foo'.split('');

需要明确一点 "+" 用在数组上时候,空数组转换为空字符串,非空数组转换为逗号分隔的字符串。

所以上面代码等价于  ''+''+'f,o,o'

问题答案:

"f,o,o"

 

 

(0)

提交成功