cssrem设置的时候提示“系统找不到指定路径”如何解决?

收藏
cssrem CSS/CSS3
6
Feb 9, 2018

在 github 上,下载好 cssrem 之后,解压 cssrem,得到 cssrem-master 文件夹,然后拷贝 cssrem-master 文件夹到 sublime text 的 packages 文件,对 cssrem 进行设置,保存的时候出现下面的错误,如何解决?

回答

Bravian回答

问题分析:

对于 sublime text 来说,cssrem 的配置文件的路径是 Packages\cssrem\cssrem.sublime-setting 文件,而我们下载后,解压完得到的文件是 cssrem-mater,配置文件路径是 Packages\cssrem-mater\cssrem.sublime-setting,所以默认的路径就找不到 cssrem.sublime-setting 文件啦。

解决办法:

把 Packages 文件夹中的 cssrem-master 文件夹名字修改为 cssrem。

(0)

提交成功